Etiske retningslinjer for Smarte Kampanjer AS – Avd. Roll-up Eksperten

De etiske retningslinjene beskriver de etiske prinsipper som vi skal styre vår virksomhet etter, måten vi behandler våre kunder på og den adferd vi forventer av oss selv og andre medarbeidere.

– Smarte Kampanjer AS skal kjennetegnes av høy integritet, faglig dyktighet og god etikk.

– Smarte Kampanjer AS involverer seg bare i aktiviteter som er i henhold til lover og forskrifter, inngåtte avtaler og god forretningsskikk.

– Våre medarbeidere skal alltid opptre redelig og korrekt overfor andre medarbeidere, våre kunder, leverandører og offentlig myndigheter.

– All informasjon om priser og andre vilkår skal være fullstendig og korrekt, og faktura skal lyde på den reelle pris. Dersom priser oppgis eks. mva. skal kunden klart og tydelig opplyses om dette.

– Smarte Kampanjer AS skal med mindre dette fremstår som unødvendig på grunn av oppdragets størrelse eller andre forhold, opplyse kunden om at det å ta kopier til annet enn personlig bruk av åndsverk kan kreve tillatelse fra/betaling av vederlag til rettighetshavere. Smarte Kampanjer AS følger her orientering fra Kopinor til virksomheter som tilbyr kopieringstjeneste, ref. internettside www.kopinor.no/.

– Smarte Kampanjer AS forbeholder seg retten til å avslå kopieringsoppdrag uten nærmere begrunnelse. Dette gjelder for eksempel ved forespørsel om kopiering av litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk, forretningshemmeligheter, pass- og identitetskort dersom særlige forhold gjør seg gjeldende.

– Våre medarbeidere skal ikke inngå avtaler eller på annen måte delta ved avgjørelser hvor medarbeideren har egeninteresse eller det foreligger andre forhold som er egnet til å svekke tillitten til medarbeiderens uavhengighet.

– Alle avtaler som inngås med leverandører eller kunder skal være skriftlige og inneholde navn og adresse, og eventuelt organisasjonsnummer på leverandøren eller kunden.

Fastsatt av styret i Smarte Kampanjer AS den 10. mai 21013.